Tłumaczenie fragmentów zdań – egzamin ósmoklasisty, TEST 6

Gosia

Tłumaczenie fragmentów zdań jest to jedno z zadań na egzaminie ósmoklasisty polegające na tłumaczeniu fraz z języka polskiego na angielski. W celu poprawnego wykonania tego zadania koniecznie jest zapoznanie się z zasadami gramatyki angielskiej.

Wszystkie konstrukcje niezbędne do zaliczenia tej części egzaminu znajdziesz w specjalnie przygotowanej przeze mnie ściądze!

Jeśli znasz je wszystkie, sprawdź się!

TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW ZDAŃ – TEST 6

Przetłumacz na język angielski fragmenty zdań podane w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Pamiętaj, że w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.

1. I would like to (umieć) dance the Tango.

2. (Nie wolno ci) feed animals in the zoo.

3. (Czy interesujesz się) in astronomy?

4. Finally we found their house but (nikogo nie było) there.

5. Math is (najtrudniejsza) lesson at school.

6. (Czy słyszałaś) this song before?

7. (Rada Ann) was really helpful.

8. He said that he (był)  to England many times before.

9. His car is black and (moje) is red.

10. My brother (nie może Ci pomóc) you. He can’t do this task.

11. (czy ona musiała) to tidy up her room when she was a child?

12. I (powinienem uczyć się) more, but I don’t.

13. I hate (stania w kolejce) queue.

14. (Ona była zainteresowana) in the performance, so she went with us.

15. My car (nie został naprawiony) yesterday.

16. (Czy chciałbyś) a cup of coffee?

17. My brother is not ( taki wysoki, jak) my dad.

18. There were (kilku uczniów) at school yesterday.

19. If (była tobą) , I would go on holidays.

20. Someone told me that Ann (pojedzie) to Hawaii in summer.

Share this Post