Tłumaczenie fragmentów zdań – egzamin ósmoklasisty, TEST 7

Gosia

Tłumaczenie fragmentów zdań jest to jedno z zadań na egzaminie ósmoklasisty polegające na tłumaczeniu fraz z języka polskiego na angielski. W celu poprawnego wykonania tego zadania koniecznie jest zapoznanie się z zasadami gramatyki angielskiej.

Wszystkie konstrukcje niezbędne do zaliczenia tej części egzaminu znajdziesz w specjalnie przygotowanej przeze mnie ściądze!

Jeśli znasz je wszystkie, sprawdź się!

TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW ZDAŃ – TEST 7

Przetłumacz na język angielski fragmenty zdań podane w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Pamiętaj, że w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.

1. What was (najgorętszy dzień) this year?

2. Ann discovered that she (zapomniała) to take her passport.

3. Give this book back to me. It’s not (twoja).

4. I (jeszcze nie skończyłem) my homework yet.

5. I live on (pierwszym) floor.

6. (Czy ona pracuje) on her presentation now?

7. When I got home late last night, my parents (oglądali film)

8. (Nie mów) anybody about this secret.

9. It (musi być  zimno) outside. People are wearing warm clothes.

10. The concert wasn’t (tak dobry, jak) the one we saw last month.

11. (Masz szczęście, że) that you have such a handsome boyfriend!

12. (Czyj) car is this?

13. A new TV-sat (zostanie dostarczony) next week.

14. The teacher told us (żeby przestać rozmawiać) during the exam.

15. (Ona miała) twenty years old when she decided to get married.

16. I’m (zamierzam studiować) Chemistry.

17. (Gdybym wygrał) on a lottery I would buy a big house.

18. You (nie wolno) smoke. Understood?

19. The holiday resort was boring because (nie było) anything to do.

20. The suspect explained she (nie była) there during the robbery.

Share this Post