Ściąga na egzamin ósmoklasisty – gramatyka

Gosia

Potrzebujesz szybkiej powtórki lub chcesz usystematyzować swoją wiedzę?
Poniżej znajdziesz ściągę z zagadnień obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty!

PRONONUNS – ZAIMKI

zaimki-osobowe
ZAIM-DOPEŁ

Niektóre czasowniki w języku polskim potrzebują dopełnienia. Na przykład: give, love, hate, like itp.
I love my mother.
I am giving a book to my brother.
Słowa: „bratu”, „książkę”, „moją mamę” – są dopełnieniami dla czasowników „dawać” i „kochać”.
Słowa: a book i my brother a także my mother możemy zastąpić zaimkiem w formie dopełnienia.
I’m giving it to him.
I love her.
Przykłady zaimków osobowych w formie dopełnienia:
Give me that book! – Daj mi tę książkę!
Help her! – Pomóż jej!
Come with us. – Chodź z nami.

zaim-dzierż
PRZYMIOTNIKI-DZIERŻ

Przykłady:
This is my book = This book is mine.- To jest moja książka = Ta książka jest moja.
Their house is very big, but ours is much bigger.  – Ich dom jest duży, ale nasz jest dużo większy
That is not your desk. Yours is over there. – To nie twoje biurko. Twoje jest tam.

ZAIMKI-ZWROTNE

Przykłady:
I have cut myself – Skaleczyłam się.
He’s really enjoying himself. – On się na prawdę dobrze bawi.
Take care of yourself! – Uważaj na siebie!
I did it myself. – Zrobiłam to sama.

Dwa różne znaczenia:
They asked the question themselves. – Oni sami zadali pytanie.
They asked themselves a question. – Oni zadali sobie pytanie.

zaimki-wzajemne

Dwa różne znaczenia:
Adam and Ann buy each other chocolates every day. – Adam i Ania kupują sobie codziennie czekoladki. (Adam kupuje Ani, a Ania Adamowi).
Adam and Ann buy themselves chocolates every day. – Adam i Ania kupują sobie codziennie czekoladki (Adam dla siebie, Ania dla siebie).

ZAIMKI-NIEOKREŚLONE

Przykłady:
Somebody has called you. – Ktoś do ciebie dzwonił.
Has anybody seen my wallet? – Ktoś widział mój portfel?
I didn’t touch anything! – Niczego nie ruszałam!

Tworzenie zdań przeczących:
He loves nobody. – (przecznie zawiera się w zaimku)
He doesn’t love anybody. – (zaprzeczony został czasownik, nie może być – He doesn’t love nobody- bo w języku angielskim nie ma podwójnych przeczeń)

WAŻNE!!!
Everybody, someone, nothing – są zawsze w III osobie liczby pojedynczej 

wskazujące

CZASY

A) PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

BLACKBOARD-present-s-i-cont-2

B) FUTURE SIMPLE I FUTURE CONTINUOUS

BLACKBOARD-future-s-i-cont

C) PAST SIMPLE I PAST CONTINUOUS

BLACKBOARD-past-s-i-con

D) PRESENT PERFECT

Czas Present Perfect pełni funkcję „łącznikową”. Osobiście nazywam go czasem pomostowym. Można go sobie wyobrazić jako most – „bridge”.

O co chodzi?
Czas Present Perfect łączy przeszłość z teraźniejszością. Jakby to dziwnie nie brzmiało używamy go także w języku polskim, jednak nie wyróżniamy go jako odrębny czas.

Spójrz na następujące zdania:
Właśnie zjadłam obiad
Nigdy nie byłam w Australii.
Nic nie zjadłam od rana.

Każde z nich tworzy jakby most między przeszłością, a teraźniejszością.
– Mówiąc, że właśnie zjadłam obiad sugeruję, że jadłam go od jakiego czasu i w tym momencie skończyłam.
– Mówiąc, że nigdy nie byłam w Australii, twierdzę, że od urodzenia do teraz nie było mi dane zobaczyć kangurów.
– Mówiąc, że nic nie zjadłam od rana, informuję, że od przeszłości czyli od rana do chwili obecnej głoduję.

Budowa Present Perfect

A zatem, zdania twierdzące wyglądają następująco:
Właśnie zjadłam obiad – I have just eaten dinner.
Nigdy nie byłam w Australii. – I have never been to Australia.

Przeczenia tworzymy przez dodanie not do have/has:
Nic nie zjadłam od rana. – I have not (haven’t) eaten anything since the morning.
Ona nie zjadła jeszcze obiadu. – She has not (hasn’t) eaten dinner yet.

Pytania tworzymy przez inwersję:
Czy zjadłeś obiad? – Have you eaten dinner?
Czy ona była w Australii? – Has she been to Australia?

JAK ROZPOZNAĆ CZAS PRESENT PERFECT?

TAKE IT EASYNIE JEST DOKŁADNIE OKREŚLONY W CZASIE
Najtrudniej odróżnić go od czasu Past Simple i Past Continuous. Jednak w czasach Perfect nie stosujemy słów, które wskazywałyby dokładnie kiedy dana czynność miała miejsce.
Wyrazy typowe dla czasów perfect: just – właśnie, never – nigdy, since – od, for – przez, yet – już, already – właśnie, recently – niedawno, lately – ostatnio, so far – jak dotąd.

E) PAST PERFECT

Czasy Past Perfect nazywany jest czasem zaprzeszłym, gdyż czynności które poprzez niego wyrażamy, występują, przed innymi czynnościami w przeszłości.

Past perfect i past simple

Zgodnie z powyższym przykładem, kiedy mówię, że:

Zanim poszłam do kina, kupiłam bilety.

Informuję, że najpierw kupiłam bilety (czynność zaprzeszła – czas Past Perfect), a później poszłam do kina.
Dodatkowo, zwróć uwagę, że czynność kupienia biletów jest dokonana, zatem czas Past Perfect będzie czasem dokonanym w języku angielskim. Wyrażamy w nim efekt czynności.

BUDOWA

Past perfect budowa

Przykłady zdań twierdzących w czasie PAST PERFECT:

Past Perfect-zdania twierdzące

Przeczenia w czasie PAST PERFECT tworzymy poprzez dodanie „not” do had w skrócie „hadn’t”:
Before I went to school, I hadn’t eaten breakfast. – Zanim poszłam do szkoły, nie zjadłam śniadania.
Before I ate breakfast, I hadn’t drunk a cup of coffee. – Zanim zjadłam śniadanie, nie wypiłam filiżanki kawy.
Before I drank a cup of coffee, I hadn’t taken a shower. – Zanim wypiłam filiżankę kawy, nie wzięłam prysznica.

Pytania natomiast tworzymy stosując inwersję tzn. przesuwamy had przed podmiot:
Had you eaten breakfast before you went to school? – Czy zjadłeś śniadanie zanim wyszedłeś do szkoły?
Had you drunk a cup of coffee before you ate breakfast? – Czy wypiłeś filiżankę kawy przed zjedzeniem śniadania?
Had you taken a shower before you drank a cup of coffee? – Czy wziąłeś prysznic, zanim wypiłeś filiżankę kawy?

BIERNA-1

PRZYKŁADY

BEIRNA-3

REPORTED SPEECH – MOWA ZALEŻNA

Konstrukcji tej używamy gdy relacjonujemy co ktoś powiedział. Tworzymy ją poprzez cofnięcie czasu zgodnie z poniższym rysunkiem.

REPORTED-SPEECH

going-to

USED-TO

TRYB-ROZKAZUJACY

must-mustnt

may-should

CONDITIONALS – OKRESY WARUNKOWE

CONDITIONALS

 

OKRESY WARUNKOWE – PRAWDOPODOBIEŃSTWO

PRAWDOPODOBIENSTWO

PREPOSITIONS – PRZYIMKI

AT

IN

ON

 

PYTANIA POŚREDNIE

Są to pytania złożone w których pierwsza część wprowadza pytanie natomiast druga jest zdaniem twierdzącym lub przeczącym.

1_posrednie

UŻYCIE SO I SUCH

ZAIMKI NIEOKREŚLONE – INDEFINITE PRONOUNS

SOME-ANY

(A) FEW, (A) LITTLE

a-few

Share this Post