Tłumaczenie fragmentów zdań – egzamin ósmoklasisty, TEST 10

Gosia

Tłumaczenie fragmentów zdań jest to jedno z zadań na egzaminie ósmoklasisty polegające na tłumaczeniu fraz z języka polskiego na angielski. W celu poprawnego wykonania tego zadania koniecznie jest zapoznanie się z zasadami gramatyki angielskiej.

Wszystkie konstrukcje niezbędne do zaliczenia tej części egzaminu znajdziesz w specjalnie przygotowanej przeze mnie ściądze!

Jeśli znasz je wszystkie, sprawdź się!

TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW ZDAŃ – TEST 10

Przetłumacz na język angielski fragmenty zdań podane w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. Pamiętaj, że w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.

1. I (nigdy nie widziałem) such a beautiful girl.

2. (Praca mojej mamy)   is in the city centre.

3. (czy Ania przyszła) to school?

4. There (jest trochę wody) in the bottle.

5. By the time I got to London, my dad (zadzownił) me five times.

6. (Musisz obejrzeć) this film!

7. Unless Betty (nie przeprosi mnie) , I won’t help her.

8. This dress is (zbyt krótka) for you.

9. Why (bierzesz) an umbrella? It’s not going to rain.

10. She (odwiedza swoją) grandma every Sunday.

11. Do you remember the time (kiedy byliśmy) in Canada?

12. My boss is looking for (kogoś, kto zna) Spanish.

13. Your grandma will be happy if you (odwiedzisz ją) tomorrow.

14. When Ann came home, John (rozmawiał) on the phone.

15. (Jest) new person in my class.

16. Do you know anybody (kto widział) this show?

17. Watching football is not (tak ciekawe jak) playing it.

18. (Ci ludzie) always miss classes.

19. I (złamałam nogę) during the match.

20. The best wine (jest robione) in France.

Share this Post