STEP 7 – Past Perfect/Past Perfect Continuous/Past Simple TEST 3

Gosia

Znajomość teorii czasów to nie wszystko. Najważniejsza jest umiejętność ich użycia w każdej sytuacji. W codziennych rozmowach czy korespondencji nie używamy tylko jednego czy dwóch czasów ale znacznie więcej, dlatego też, tak ważna jest nauka w sposób skumulowany.

W przypadku zastosowania czasów: Past Perfect i Past Perfect Continuous najtrudniejsze jest ich odróżnienie od czasu Past Simple.

Potrzebujesz szybkiej powtórki, zajrzyj tutaj.

Nie? Zatem sprawdź się! 🙂

1. I (not drive) __________ such a fast car before so I (be) __________ really excited.

2. I (not cook) __________  that kind of dish before but it (taste) __________ very good.

3. She (wait) __________ at the station for 30 minutes when the bus finally (arrive) __________.

4. I (not buy) __________  salt so I (go) __________ to the shop .

5. I (not / hike) __________ for a long time, when the storm suddenly (begin) ___________.

6. I (be) __________ furious because I (not expect) __________ such a big traffic jam.

7. I (be) __________ suprised to hear that Ann (pass) __________ the test.

8. They (not play) __________ volleyball before so they (be) ___________ very bad at it.

9. We (play) ___________ a game for 3 hours when mum (order) __________ us to finish.

10. Ann (not go) __________ out until it (stop) __________ raining.

11. I (not ask) __________ her out before and I (be) __________ a bit ashamed.

12. I (not do) __________ any exercise until my tutor (come and help) __________ me.

13. I (try) _________ to sell my flat for six months before I (find) __________ a buyer.

14.  When I (arrive) __________ at the party, some of my friends (already leave) __________.

15. My kids __________ (tidy) the whole flat before I (come) __________ back.

Share this Post