STEP 6 – Present Perfect/Present Perfect Continuous/Past Simple TEST 3

Gosia

Znajomość teorii czasów to nie wszystko. Najważniejsza jest umiejętność ich użycia w każdej sytuacji. W codziennych rozmowach czy korespondencji nie używamy tylko jednego czy dwóch czasów ale znacznie więcej, dlatego też, tak ważna jest nauka w sposób skumulowany.

W przypadku zastosowania czasów: Present Perfect i Present Perfect Continuous najtrudniejsze jest ich odróżnienie od czasu Past Simple.

Potrzebujesz szybkiej powtórki, zajrzyj tutaj.

Sprawdź się!

1. Kate has had her own business since she (resign) from her last job.

2. Our parents(buy) this painting in Cracow 10 years ago.

3. I (have) this bike for a long time.

4. Sorry, I (miss) the tram - I'm going to be late.

5. They (know) me for many, many years.

6. I was in New York two years ago and I (spend) there a great time.

7. Look! Someone (damage) the bench. It looks terrible!

8. How long (you, study) psychology?

9. Mum doesn´t know about the damaged car. My brother (not tell) her yet.

10. She (not eat) breakfast yet, and it´s already half past twelve!

11. She (not eat) any meat when she was little - now she loves it!

12. He (not smoke) for three weeks. He is trying to give it up.

13. He (not play) volleyball for five years

14. I can´t go out, I (not tidy)   my room yet.

15. Jack is a lawer. He (work) as a lawer since graduation and he loves this job.

Share this Post