STEP 6 – Present Perfect/Present Perfect Continuous/Past Simple TEST 1

Gosia

Znajomość teorii czasów to nie wszystko. Najważniejsza jest umiejętność ich użycia w każdej sytuacji. W codziennych rozmowach czy korespondencji nie używamy tylko jednego czy dwóch czasów ale znacznie więcej, dlatego też, tak ważna jest nauka w sposób skumulowany.

W przypadku zastosowania czasów: Present Perfect i Present Perfect Continuous najtrudniejsze jest ich odróżnienie od czasu Past Simple.

Zatem sprawdź się!

1. I (visit) Berlin three times.

2. I (live)   in Cracow for two years now.

3. Last night I (lose) my keys – I had to wake my mum up to let me in.

4. We (know) each other for a long time.

5. I (see) this famous singer many times because he lives next door.

6. I (read) all day.

7. Where is Kate? I don't know. She (leave) .

8. Last month I (go) to Budapest.

9. Where’s Ann? She (leave) 5 minutes ago, I don’t know where.

10. I (lose) money, can you lend me some?

11. Henryk Sieniewicz (write) a lot of interesting novels.

12. How long (she work) here?

13. When (he, go) to London?

14. Jeremy Clarkson (write) a lot of funny books.

15. My English tutor (teach) me for two years

Share this Post